Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10348/2716
Título: O comportamento do gando porcino
Autor: Moreno Grande, A.
Correa, J.A.
Payan Carreira, R.
Velásquez Pereira, J.
Data: 2011
Resumo: Ao longo deste texto imos realizar un breve repaso por algúns dos máis importantes modelos de comportamento que segue o gando porcino tanto dende o punto de vista individual coma colectivo. Como antecedente a calquera comentario sobre o comportamento do gando porcino, débese ter presente a súa orixe salvaxe, xa que a súa domesticación se sitúa hai aproximadamente 10000 anos, case paralelamente ao inicio do proceso de domesticación do bovino. Desta forma e de xeito independente en Europa e Asia empézase a manter na casa ou no seu contorno os porcos. As formas domésticas actuais tiveron orixe en cruzamentos entre o porco salvaxe asiático (Seus vittatus) e o porco salvaxe europeo, o xabaril (Seus scrofa).
Revisão por Pares: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/2716
metadata.dc.relation.publisherversion: http://www.medioruralemar.xunta.es/fileadmin/arquivos/publicacions/Explotacions/benestar/Benestar_animal._Manual_de_formadores.pdf
Tipo de Documento: Parte de Livro
Aparece nas colecções:OLD - DZOO - Capítulo ou Parte de Livro

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
Repositório CECAV_BenEstar.pdf6,59 MBAdobe PDFThumbnail
Ver/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.