Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10348/3226
Título: A igualdade de xénero no Concello de Verín (2008-2011): aportacións da animación sociocultural
Autor: Serrano Fernández, María del Carmen
Orientador: Costa, Isabel
Nunes, Américo
Palavras-chave: Animação sociocultural
Igualdade
Género
Data: 22-Jul-2014
Resumo: Dende a Área de Cultura, Igualdade, Xuventude e Deporte do Concello de Verín impulsouse cun equipo multidisciplinar o III Plan de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes de Verín (2008-2011), con este documento pretendeuse desenvolver a actualización e revitalización dun compromiso dende a experiencia previa da política municipal nesta materia, a través de moitas reflexións. Viuse que a igualdade non se debía abordar soamente dende unha óptica legal e social, xa que as desigualdades existen tamén noutros ámbitos económicos, políticos, culturais, etc. O Concello de Verín a través deste III Plan tratou de levar a cabo unha “política transversal de xénero”. Agora pasado o tempo compre investigar e avaliar o seu cumprimento o longo destes anos, cun reto a maiores, analizando as aportacións da animación sociocultural ao seu desenvolvemento, este é o que se vai a presentar no presente estudo, cunha análise dos resultados e unhas conclusións que servirán de bases para o desenvolvemento do seguinte plan de igualdade municipal.
Descrição: Dissertação de Mestrado em Ciências da Educação, Especialização em Animação Sociocultural
URI: http://hdl.handle.net/10348/3226
Tipo de Documento: Dissertação de Mestrado
Aparece nas colecções:OLD - Dissertações de Mestrado

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
msc_mcsf.pdf5,84 MBAdobe PDFThumbnail
Ver/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.