Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5509
Title: “A produción sociopolítica do património etno-antropolóxico en Galicia”
Authors: Pereiro, Xerardo
Keywords: património cultural
legislação do património etnológico
Issue Date: 2008
Publisher: Junta da Galiza
Citation: -Pereiro, X. (2008): “A produción sociopolítica do património etno-antropolóxico en Galicia”, em III Xornadas sobre a protección do patrimonio cultural. O patrimonio etnográfico, San Estevo de Ribas de Sil (Ourense), 14 e 15 de junho de 2007. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, pp. 129-141. ISBN: 978-84-453-4537-5.
Abstract: Análise crítica da legislação de património cultural da Galiza e de algumas práticas institucionais patrimoniais.
Peer Reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/5509
ISBN: 978-84-453-4537-5
Document Type: Conference Object
Appears in Collections:DESG - Livro de Ata de Conferência

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. O PATRIMONIO ETNOANTROPOLÓXICO EN GALICIA.pdf5,51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.