Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5558
Title: “Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”
Authors: Pereiro, Xerardo
Keywords: antropologia aplicada
barragens
efeitos socioculturais de barragens
riscos e cultura
património cultural
Issue Date: 1999
Publisher: UTAD
Citation: -Pereiro, X. (1999): “Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”, em Pereiro Pérez, X. e outros (coords.) (1999): Para unha antropoloxía de urxencia. Informe dos impactos socioculturais dos posibles encoros do río Ulla. Miranda do Douro: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pp. 9-16.
Abstract: Relatório sobre os potenciais efeitos da construção de barragens na bacia do Alto Ulla (Galiza)
URI: http://hdl.handle.net/10348/5558
ISBN: 972-669-372-1
Document Type: Book Chapter
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. RISCOS E CULTURA....pdf6,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.