Utilize este identificador para referenciar este registo: http://hdl.handle.net/10348/5558
Título: “Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”
Autor: Pereiro, Xerardo
Palavras-chave: antropologia aplicada
barragens
efeitos socioculturais de barragens
riscos e cultura
património cultural
Data: 1999
Editora: UTAD
Citação: -Pereiro, X. (1999): “Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”, em Pereiro Pérez, X. e outros (coords.) (1999): Para unha antropoloxía de urxencia. Informe dos impactos socioculturais dos posibles encoros do río Ulla. Miranda do Douro: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pp. 9-16.
Resumo: Relatório sobre os potenciais efeitos da construção de barragens na bacia do Alto Ulla (Galiza)
URI: http://hdl.handle.net/10348/5558
ISBN: 972-669-372-1
Tipo de Documento: Parte de Livro
Aparece nas colecções:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Ficheiros deste registo:
Ficheiro Descrição TamanhoFormato 
3. RISCOS E CULTURA....pdf6,34 MBAdobe PDFThumbnail
Ver/Abrir


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.