Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5558
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPereiro, Xerardo-
dc.date.accessioned2016-02-24T10:40:29Z-
dc.date.available2016-02-24T10:40:29Z-
dc.date.issued1999-
dc.identifier.citation-Pereiro, X. (1999): “Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”, em Pereiro Pérez, X. e outros (coords.) (1999): Para unha antropoloxía de urxencia. Informe dos impactos socioculturais dos posibles encoros do río Ulla. Miranda do Douro: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, pp. 9-16.pt
dc.identifier.isbn972-669-372-1-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10348/5558-
dc.description.abstractRelatório sobre os potenciais efeitos da construção de barragens na bacia do Alto Ulla (Galiza)pt
dc.description.sponsorshipMunicípio de Palas de Rei - Associação Os Lobos (Vilar de Donas)pt
dc.language.isootherpt
dc.publisherUTADpt
dc.relation.ispartofCETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimentopt
dc.rightsopenAccesspt
dc.subjectantropologia aplicadapt
dc.subjectbarragenspt
dc.subjectefeitos socioculturais de barragenspt
dc.subjectriscos e culturapt
dc.subjectpatrimónio culturalpt
dc.title“Riscos e cultura: Un informe dos impactos socioculturais dos posibles??? encoros da conca do río Ulla”pt
dc.typebookPartpt
degois.publication.firstPage9pt
degois.publication.lastPage16pt
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. RISCOS E CULTURA....pdf6,34 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.