Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5560
Title: “Introducción: O espacio desde a imaxinación antropolóxica”
Authors: Pereiro, Xerardo
Castro Seixas, Paulo
Keywords: espaço social
arquitetura
anropologia do espaço
Issue Date: 1998
Publisher: Lea
Citation: -Pereiro Pérez, X. e Castro Seixas, P. (1998): “Introducción: O espacio desde a imaxinación antropolóxica”, em Castro Seixas, P.; Pereiro Pérez, X. e Mota Santos, P. (eds.): Cultura e Arquitectura. Incursións antropolóxicas no espacio construído. Santiago de Compostela: Editorial Lea, pp. 11-20. ISBN: 84-89947-56-2.
Abstract: Introdução teórica sobre a necessidade de uma análise antropológica dos espaços construídos
Peer Reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/5560
ISBN: 84-89947-56-2
Document Type: Book Chapter
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1. INTRODUCCIÓN. O ESPACIO DESDE A IMAXINACIÓN ANTROPOLÓXICA.pdf1,3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.