Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5561
Title: “Patrimonialización, museos e arquitectura: O caso de Allariz”
Authors: Pereiro, Xerardo
Keywords: patrimonialização
museus
património cultural
Allariz (Galiza)
Issue Date: 1998
Publisher: Lea
Citation: -Pereiro, X. (1998): “Patrimonialización, museos e arquitectura: O caso de Allariz”, em Castro Seixas, P.; Pereiro Pérez, X. e Mota Santos, P. (eds.): Cultura e Arquitectura. Incursións antropolóxicas no espacio construído. Santiago de Compostela: Editorial Lea, pp. 113-132. ISBN: 84-89947-56-2.
Abstract: Análise antropológica da relação entre património cultural, museus e arquitectura, através do estudo de caso de Alhariz (Galiza)
Peer Reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/5561
ISBN: 84-89947-56-2
Document Type: Book Chapter
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. PATRIMONIALIZACIÓN, MUSEOS E ARQUITECTURA.pdf936,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.