Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5561
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPereiro, Xerardo-
dc.date.accessioned2016-02-24T10:56:37Z-
dc.date.available2016-02-24T10:56:37Z-
dc.date.issued1998-
dc.identifier.citation-Pereiro, X. (1998): “Patrimonialización, museos e arquitectura: O caso de Allariz”, em Castro Seixas, P.; Pereiro Pérez, X. e Mota Santos, P. (eds.): Cultura e Arquitectura. Incursións antropolóxicas no espacio construído. Santiago de Compostela: Editorial Lea, pp. 113-132. ISBN: 84-89947-56-2.pt
dc.identifier.isbn84-89947-56-2-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10348/5561-
dc.description.abstractAnálise antropológica da relação entre património cultural, museus e arquitectura, através do estudo de caso de Alhariz (Galiza)pt
dc.language.isootherpt
dc.publisherLeapt
dc.relation.ispartofCETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimentopt
dc.rightsopenAccesspt
dc.subjectpatrimonializaçãopt
dc.subjectmuseuspt
dc.subjectpatrimónio culturalpt
dc.subjectAllariz (Galiza)pt
dc.title“Patrimonialización, museos e arquitectura: O caso de Allariz”pt
dc.typebookPartpt
degois.publication.firstPage113pt
degois.publication.lastPage132pt
degois.publication.locationSantiago de Compostelapt
degois.publication.titleCultura e Arquitectura. Incursións antropolóxicas no espacio construídopt
dc.peerreviewedyespt
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2. PATRIMONIALIZACIÓN, MUSEOS E ARQUITECTURA.pdf936,98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.