Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5620
Title: “Para unha antropoloxía de urxencia: informe sobre os impactos socio-culturais dos encoros do río Ulla”
Authors: Pereiro, Xerardo
Keywords: antropologia de urgência
impatos socioculturais
barragens
rio Ulla (Galiza)
Issue Date: 2006
Publisher: Universidade da Corunha (Galiza)
Citation: -Pereiro, X. (2006): “Para unha antropoloxía de urxencia: informe sobre os impactos socio-culturais dos encoros do río Ulla”, em Soto, M. e Martínez Gil, F. J. (coords.): Os tempo dos ríos. A Corunha: Universidade da Corunha, pp. 283- 309. ISBN: 84-9749-207-2.
Abstract: Estudo antropológico sobre os efeitos sociais e culturais da potencial construção de barragens no Alto Ulha (Galiza).
Peer Reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/5620
ISBN: 84-9749-207-2
Document Type: Book Chapter
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. PARA UNHA ANTROPOLOXÍA DE URXENCIA....pdf1,37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.