Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10348/5635
Title: “O rural e o urbano no pensamento galeguista. Do rural como emblema identitario ao rurbano como realidade vivida”
Authors: Pereiro, Xerardo
Keywords: rural - urbano
pensamento galeguista
identidades coletivas
Galiza
Issue Date: 2015
Publisher: Xerais
Citation: -Pereiro, X. (2015): “O rural e o urbano no pensamento galeguista. Do rural como emblema identitario ao rurbano como realidade vivida”, em Lois, Rubén e Pino, Daniel (coords.) (2015): Galicia Urbana. Vigo: Xerais, pp. 715-730. (ISBN: 978-84-9914-930-1).
Abstract: Análise antropológica do pensamento e discursos do galeguismo histórico sobre as relações entre o rural e o urbano na Galiza
Peer Reviewed: yes
URI: http://hdl.handle.net/10348/5635
ISBN: 978-84-9914-930-1
Document Type: Book Chapter
Appears in Collections:DESG - Capítulo ou Parte de Livro

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32. O RURAL E O URBANO NO PENSAMENTO GALEGUISTA.pdf2,18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


FacebookTwitterDeliciousLinkedInDiggGoogle BookmarksMySpace
Formato BibTex mendeley Endnote Logotipo do DeGóis Logotipo do Orcid 

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.